Veikla

Asmens duomenų apsauga                                                                                                        Asmens duomenų tvarkymo taisyklės                                                                                  Mokyklos privatumo politika                                                                                                 Mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka                                              Konfidencialios_informacijos_nustatymo_ir_naudojimo_bei_konfidencialumo_laikymosi_tvarkos_aprasas                                                                                

Aktualios nuorodos:       https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.LIT&toc=OJ:L:2016:119:TOC     

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c     

https://vdai.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga                                

Prienų rajono Jiezno muzikos mokyklos NUOSTATAI

Veiklos planas2019-2020-m.-m.-veiklos-planas

Ugdymo planas: 2019-2020-m.-m. ugdymo planas   

Nuotolinis : Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas

Strateginis planas: 2019-2021 m. strateginis-planas

Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka: pazangos vertinimo tvarka-1                                                                                                                                                             Rekomendacijos dėl skirtingas kvalifikacines kategorijas turinčių Prienų rajono mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklosRekomendacijos Rekomendacijų 1-priedas

Ugdymo programos:                                                                                                                  Fortepijono pradinio muzikinio ugdymo programa                                                                           Fortepijono pagrindinio muzikinio ugdymo programa                                                                   Akordeono prad.muz.ugdymo programa                                                                                             Akordeono pagrindinio muz.ugd.programa                                                                                       Smuiko pradinio muzikinio ugdymo programa                                                                                 Smuiko pagrindinio muz.ugdymo programa                                                                                     Ankstyvojo muz.ugd.programa                                                                                                             Išplėstinio muz.ugdymo programa                                                                                                       Vaikų muzikos mėgėjų programa                                                                                                         Suaugusiųjų muzikos mėgėjų programa

Viešieji pirkimai: Pirkimu_organizavimo_taisykles2017.

Viešųjų pirkimų reglamentas

Informacija-apie-mažos-vertės-pirkimus 2014 m.

Informacija-apie-mažos-vertės-pirkimus-2015-m1 (1)                                                                     2016 Informacija-apie-Jiezno-muzikos-mokyklos-prekių-paslaugų-ir-darbų-mažos-vertės-pirkimus-2016-m (2)  

2017 Informacija-apie-Jiezno-muzikos-mokyklos-prekių-paslaugų-ir-darbų-mažos-vertės-pirkimus-2017 m.

Informacija apie Jiezno muzikos mokyklos prekių paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus 2018 m                                                                                                                                      Informacija apie Jiezno muzikos mokyklos prekių paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus 2019 m                                                                                                                                       Jiezno muzikos-mokyklos-viešųjų-pirkimų-planas_2020-m.

Finansinė atskaitomybė.

1,2% pajamų mokesčio programa.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:                                                                                     Vidutinis darbo užmokestis 2016 m.                                                                                                   Vidutinis-darbo-užmokestis-2017-m.                                                                               Vidutinis-darbo-užmokestis-2018-m.                                                                                                 Vidutinis-darbo-užmokestis-2020 m.

Metinė veiklos ataskaita: Vadovo 2020 metų veiklos ataskaitos forma

Vadovo-2018 metų-veiklos-ataskaita (1)                                                                             Vadovo veiklos ataskaita uz_2019 m.

Korupcijos prevencija 

 Jiezno muzikos mokyklos korupcijos_prevencijos_programa  

korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas

 korupcijos_pasireiškimo_tikimybė (1) 

įsakymas dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklarauoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo (1)

                                                   

Comments are closed.